گفتگوی تلفنی پوتین و امیر قطر با تاکید بر حل سیاسی تنش‌ها

گفتگوی تلفنی پوتین و امیر قطر با تاکید بر حل سیاسی تنش‌ها

گفتگوی تلفنی پوتین و امیر قطر با تاکید بر حل سیاسی تنش‌ها