گزارشی از زادگاه آيت‌الله كه يكپارچه سياهپوش شده است / غروب خورشيد بهرمان

گزارشی از زادگاه آيت‌الله كه يكپارچه سياهپوش شده است / غروب خورشيد بهرمان

گزارشی از زادگاه آيت‌الله كه يكپارچه سياهپوش شده است / غروب خورشيد بهرمان