گاز محدوده ساختمان پلاسکو تا اعلام کمیته مدیریت بحران وصل نمی شود

گاز محدوده ساختمان پلاسکو تا اعلام کمیته مدیریت بحران وصل نمی شود

گاز محدوده ساختمان پلاسکو تا اعلام کمیته مدیریت بحران وصل نمی شود