کیخا: مخالفان دولت آمده‌اند تا از ناآگاهی مردم به نفع خود استفاده کنند

کیخا: مخالفان دولت آمده‌اند تا از ناآگاهی مردم به نفع خود استفاده کنند

کیخا: مخالفان دولت آمده‌اند تا از ناآگاهی مردم به نفع خود استفاده کنند