کورکر: خروج از برجام، از خروج از معاهده پاریس ساده‌تر است

کورکر: خروج از برجام، از خروج از معاهده پاریس ساده‌تر است

کورکر: خروج از برجام، از خروج از معاهده پاریس ساده‌تر است