کشف 61 جسد از آوار‌«خانۀ‌بمب‌گذاری‌شدۀ»‌موصل

کشف 61 جسد از آوار‌«خانۀ‌بمب‌گذاری‌شدۀ»‌موصل

کشف 61 جسد از آوار‌«خانۀ‌بمب‌گذاری‌شدۀ»‌موصل