کره شمالی: ممکن است یک بمب هیدروژنی در اقیانوس آرام منفجر کنیم

کره شمالی: ممکن است یک بمب هیدروژنی در اقیانوس آرام منفجر کنیم

کره شمالی: ممکن است یک بمب هیدروژنی در اقیانوس آرام منفجر کنیم