کره شمالی خواستار برقراری ساختار صلح شد

کره شمالی خواستار برقراری ساختار صلح شد

کره شمالی خواستار برقراری ساختار صلح شد