کره شمالی آموزش زبان انگلیسی را معلق کرد

کره شمالی آموزش زبان انگلیسی را معلق کرد

کره شمالی آموزش زبان انگلیسی را معلق کرد