کرمیلین فروش سامانه موشکی پدافند هوایی S400 به عربستان را تایید کرد

کرمیلین فروش سامانه موشکی پدافند هوایی S400 به عربستان را تایید کرد

کرمیلین فروش سامانه موشکی پدافند هوایی S400 به عربستان را تایید کرد