کرملین معامله با آمریکا در مورد کریمه را رد کرد

کرملین معامله با آمریکا در مورد کریمه را رد کرد

کرملین معامله با آمریکا در مورد کریمه را رد کرد