کرملین دریافت پیام امیر قطر را برای پوتین تایید کرد

کرملین دریافت پیام امیر قطر را برای پوتین تایید کرد

کرملین دریافت پیام امیر قطر را برای پوتین تایید کرد