کرمانشاه با آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها همراه است

کرمانشاه با آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها همراه است

کرمانشاه با آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها همراه است