کرزی: آمریکا با دشنام به ایران نمی‌تواند مشکلات منطقه را حل کند

کرزی: آمریکا با دشنام به ایران نمی‌تواند مشکلات منطقه را حل کند

کرزی: آمریکا با دشنام به ایران نمی‌تواند مشکلات منطقه را حل کند