کرباسچی:شهردار به قصد ریاست‌جمهوری نیاید/ اگر مودبانه بخواهم حرف‌بزنم؛ شهرداری در درآمدزایی کم‌کاری‌کرده

کرباسچی:شهردار به قصد ریاست‌جمهوری نیاید/ اگر مودبانه بخواهم حرف‌بزنم؛ شهرداری در درآمدزایی کم‌کاری‌کرده

کرباسچی:شهردار به قصد ریاست‌جمهوری نیاید/ اگر مودبانه بخواهم حرف‌بزنم؛ شهرداری در درآمدزایی کم‌کاری‌کرده