کاریکاتور/ 100روز اول ترامپ اینطوری گذشت!

کاریکاتور/ 100روز اول ترامپ اینطوری گذشت!
انتخاب -سایت کگل کارتون هایی با موضوع 100 روز اول فعالیت رئیس جمهور امریکا منتشر کرد.

کاریکاتور/ 100روز اول ترامپ اینطوری گذشت!