کاریکاتور/بچه‌ بازی جدید ترامپ!

کاریکاتور/بچه‌ بازی جدید ترامپ!
انتخاب -مهدی عزیزی این کارتون را با عنوان «سوهان آمریکا بر روح برجام» در روزنامه شرق منتشر کرد.

کاریکاتور/بچه‌ بازی جدید ترامپ!