چین خواستار خلع سلاح پناهجویان میانماری شد

چین خواستار خلع سلاح پناهجویان میانماری شد

چین خواستار خلع سلاح پناهجویان میانماری شد