چه گروه خونی کمتر سکته می کند

چه گروه خونی کمتر سکته می کند
تحقیقات اخیر نشان می دهد، افرادی که گروه خونی O نداشته باشند در معرض ابتلا به حمله قلبی یا سکته مغزی بیشتری هستند.

چه گروه خونی کمتر سکته می کند