چهره زیبای بهنوش طباطبایى در اکران “زیر سقف دودى”

چهره زیبای بهنوش طباطبایى در اکران “زیر سقف دودى”
در ادامه تصویری از بهنوش طباطبایى در اکران خصوصى فیلم “زیر سقف دودى” را مشاهده می کنید:

چهره زیبای بهنوش طباطبایى در اکران “زیر سقف دودى”