چاووش اوغلو: محاصره و تحریم‌ ‌نمی‌تواند به بحران با قطر کمک کند

چاووش اوغلو: محاصره و تحریم‌ ‌نمی‌تواند به بحران با قطر کمک کند

چاووش اوغلو: محاصره و تحریم‌ ‌نمی‌تواند به بحران با قطر کمک کند