پیکر یکی از جان باختگان از میان آوار خارج شد

پیکر یکی از جان باختگان از میان آوار خارج شد

پیکر یکی از جان باختگان از میان آوار خارج شد