پیشنهاد تشکیل معاونت گردشگری و برند شهری در شهرداری تهران

پیشنهاد تشکیل معاونت گردشگری و برند شهری در شهرداری تهران

پیشنهاد تشکیل معاونت گردشگری و برند شهری در شهرداری تهران