پیشنهاد اردوغان به ملک سلمان درباره احداث پایگاه نظامی ترکیه در خاک عربستان

پیشنهاد اردوغان به ملک سلمان درباره احداث پایگاه نظامی ترکیه در خاک عربستان

پیشنهاد اردوغان به ملک سلمان درباره احداث پایگاه نظامی ترکیه در خاک عربستان