پیروزی حریفان ازبکستانی و عربستانی استقلال و پرسپولیس

پیروزی حریفان ازبکستانی و عربستانی استقلال و پرسپولیس

پیروزی حریفان ازبکستانی و عربستانی استقلال و پرسپولیس