پیراهن مشکی در قبضه چین و ترکیه/ رونق تولید داخل نیازمند حمایت دولت است

پیراهن مشکی در قبضه چین و ترکیه/ رونق تولید داخل نیازمند حمایت دولت است
بازار پیراهن بویژه پیراهن مشکی به شدت تحت تاثیر واردات بوده و به جهت قیمت پائین نمونه خارجی رقابت پذیری عملا امکان پذیر نیست.

پیراهن مشکی در قبضه چین و ترکیه/ رونق تولید داخل نیازمند حمایت دولت است