پیام کریم باقری برای غزال تیزپای ایران

پیام کریم باقری برای غزال تیزپای ایران
کریم باقری پیامی را در اینستاگرام برای خداداد عزیزی منتشر کرد.

پیام کریم باقری برای غزال تیزپای ایران