پکن و شانگهای ؛ اسطورۀ تجارت و سیاحت و لذت!

پکن و شانگهای ؛ اسطورۀ تجارت و سیاحت و لذت!
خیابان قدیم شانگهای یا اسم رسمی آن «خیابان فنگبنگ» جای مناسبی برای کشف وضعیت شانگهای در گذشته است. در این خیابان قدم بزنید یا در یک چایخانه استراحت کنید تا فرهنگ و تاریخ شانگهای قدیم را احساس کنید.

پکن و شانگهای ؛ اسطورۀ تجارت و سیاحت و لذت!