پيش‌بيني فائو از چشم‌انداز محصولات کشاورزي و وضعيت غذايي: ايران در توليد گندم خودکفا مي‌ماند

پيش‌بيني فائو از چشم‌انداز محصولات کشاورزي و وضعيت غذايي: ايران در توليد گندم خودکفا مي‌ماند
ايران امسال هم در توليد گندم، خودکفاست؛ حتي 25 درصد بيشتر از ميانگين پنج سال گذشته، گندم توليد خواهد کرد. سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد (فائو)، در تازه‌ترين گزارش سه‌ماهه خود با عنوان «چشم‌انداز محصولات کشاورزي و وضعيت غذايي» در جهان از ثبات در توليد گندم ايران براي سال زراعي ۲۰۱۷ و امکان تحقق توليد 13,5 ميليون تني براي امسال خبر داد.

پيش‌بيني فائو از چشم‌انداز محصولات کشاورزي و وضعيت غذايي: ايران در توليد گندم خودکفا مي‌ماند