پنجمین آتش سوزی هفته در میانکاله مهار شد

پنجمین آتش سوزی هفته در میانکاله مهار شد

پنجمین آتش سوزی هفته در میانکاله مهار شد