پلیس لندن هویت مهاجم حمله تروریستی دیروز این شهر را اعلام کرد

پلیس لندن هویت مهاجم حمله تروریستی دیروز این شهر را اعلام کرد

پلیس لندن هویت مهاجم حمله تروریستی دیروز این شهر را اعلام کرد