پلیس لندن حمله در لندن را اقدام تروریستی خواند

پلیس لندن حمله در لندن را اقدام تروریستی خواند

پلیس لندن حمله در لندن را اقدام تروریستی خواند