پرونده سازمان حج و زیارت به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود

پرونده سازمان حج و زیارت به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود

پرونده سازمان حج و زیارت به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود