پرداخت بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در سال95

پرداخت بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در سال95

پرداخت بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در سال95