پخش تصاویر اقامه نماز جماعت توسط رئیسی از تلویزیون شائبه تبلیغاتی‌بودن به همراه دارد

پخش تصاویر اقامه نماز جماعت توسط رئیسی از تلویزیون شائبه تبلیغاتی‌بودن به همراه دارد

پخش تصاویر اقامه نماز جماعت توسط رئیسی از تلویزیون شائبه تبلیغاتی‌بودن به همراه دارد