پایان نامه ، تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

عنوان پایان نامه : تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه
تعداد صفحه : ۱۳۶ صفحه
فرمت فایل : PDF و Word
قیمت : ۶۰۰۰ تومان

 

چکیده:
تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد. مدل توازی و مدل ترجیحی. درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند. امادر مدل ترجیحی، شرکت ها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و درنهایت با اوراق سهام انجام میدهند. تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد. در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشد (نمازی،۱۳۸۶،ص۱۳۹). برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از ۱۲۲ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ جمع آوری گردید. سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره ۵ ساله بصورت متمرکز و همچنین به صورت سالانه جمع آوری و مورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری در سالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظر آماری این رابطه بسیار قوی می باشد. لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته، اندوخته ها، …..) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی (وام، انتشار سهام جدید ،……) استفاده کنند. بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.

مقدمه:
در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود.
تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود (نمازی،۱۳۸۶،ص۱۴۰)۱٫

 

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه
۲-۱ بیان مسأله
۳-۱ اهمیت تحقیق
۴-۱ اهداف تحقیق
۵-۱ چهار چوب نظری تحقیق
۶-۱ فرضیه های تحقیق
۷-۱ قلمرو تحقیق
۸-۱ تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه
۲-۲ ساختار سرمایه
۳-۲ استراتژی تأمین مالی
۴-۲روش های تأمین مالی
۱-۴-۲ تأمین مالی کوتاه مدت
۲-۴-۲ تأمین مالی میان مدت
۳-۴-۲ تأمین مالی بلند مدت
۵-۲ تأمین مالی و ساختار سرمایه
۶-۲ هزینه تأمین مالی
۷-۲ روش تعیین ساختار سرمایه
۸-۲ تئوری های ساختار سرمایه
۱-۸-۲ دیدگاه سود خالص
۲-۸-۲ دیدگاه سود خالص عملیاتی
۳-۸-۲ دیدگاه سنتی
۴-۸-۲ دیدگاه مود یلیانی و میلر
۵-۸-۲دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه)
۶-۸-۲ دیدگاه ترجیحی
۹-۲ عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه
۱-۹-۲ گروه صنعت
۲-۹-۲ اندازه شرکت
۳-۹-۲ نرخ رشد شرکت
۴-۹-۲ سود آوری
۵-۹-۲ تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت
۶-۹-۲ دارایی های وثیقه ای
۷-۹-۲ اهرم عملیاتی
۸-۹-۲ سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه
۹-۹-۲ عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه
۱۰-۲ تحقیقات داخلی
۱۱-۲ تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه
۲-۳ روش تحقیق
۳-۳ اهداف تحقیق
۴-۳ فرضیات تحقیق
۵-۳- مدل تحلیلی تحقیق
۶-۳-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق
۷-۳ جامعه آماری
۸-۳ نمونه آماری
۹-۳ روش گردآوری اطلاعات
۱۰-۳ واکاوی داده ها
۱۱-۳ برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss
۱۲-۳ بررسی مفروضات رگرسیون
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏
۲-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۱
۱-۲-۴بررسی مفروضات رگرسیون سال ۸۱
۲-۲-۴ بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
۳-۲-۴ بررسی فرض همبسته نبودن خطاها
۴-۲-۴ همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
۵-۲-۴ تحلیل رگرسیون
۶-۲-۴ نتیجه گیری در سال ۱۳۸۱
۳-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۲
۱-۳-۴ بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
۲-۳-۴ بررسی فرض نرمال بودن خطاها
۳-۳-۴ بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
۴-۳-۴ همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
۵-۳-۴تحلیل رگرسیون
۶-۳-۴نتیجه گیری در سال ۱۳۸۲
۴-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۳
۱-۴-۴ بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
۲-۴-۴-بررسی فرض نرمال بودن خطاها
۳-۴-۴-بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
۴-۴-۴ همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
۵-۴-۴ تحلیل رگرسیون
۶-۴-۴ نتیجه گیری در سال ۱۳۸۳
۵-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۴
۱-۵-۴ بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
۲-۵-۴ بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
۳-۵-۴ بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
۴-۵-۴همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
۵-۵-۴تحلیل رگرسیون
۶-۵-۴نتیجه گیری در سال ۱۳۸۴
۶-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۵
۱-۶-۴بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
۲-۶-۴بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
۳-۶-۴همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
۴-۶-۴تحلیل رگرسیون
۵-۶-۴ نتیجه گیری در سال ۱۳۸۵
۷-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۶
۱-۷-۴بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
۲-۷-۴بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
۳-۷-۴بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
۴-۷-۴همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
۶-۷-۴تحلیل رگرسیون
۷-۷-۴ نتیجه گیری در سال ۱۳۸۶
۸-۴ بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای ۱۳۸۱- ۱۳۸۶
۱-۸-۴بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
۲-۸-۴بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
۳-۸-۴بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
۴-۸-۴همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
۵-۸-۴تحلیل رگرسیون
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه
۲-۵ خلاصه و نتیجه گیری تحقیق
۱-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
۲-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
۳-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
۴-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم
۳-۵ محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق
۴-۵ پیشنهادات کاربردی
۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کند

60,000 ریال – خرید

نویسنده نوشته: محمدرضا سربیون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب شکلک ها !!!

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette