پاسخ وزیر خارجه آمریکا برای نبردن خبرنگاران به سفرکاری: برای صرفه‌جویی مالی بود

پاسخ وزیر خارجه آمریکا برای نبردن خبرنگاران به سفرکاری: برای صرفه‌جویی مالی بود

پاسخ وزیر خارجه آمریکا برای نبردن خبرنگاران به سفرکاری: برای صرفه‌جویی مالی بود