پاسخ روحانی به صحبت های قالیباف درباره جامعه 4 درصدی/ مگر شما مجوز برج 33 طبقه را به همان آدمی که اموال مردم را غارت کرد ندادید؟

پاسخ روحانی به صحبت های قالیباف درباره جامعه 4 درصدی/ مگر شما مجوز برج 33 طبقه را به همان آدمی که اموال مردم را غارت کرد ندادید؟

پاسخ روحانی به صحبت های قالیباف درباره جامعه 4 درصدی/ مگر شما مجوز برج 33 طبقه را به همان آدمی که اموال مردم را غارت کرد ندادید؟