وعده قالیباف برای ايجاد يك ميليون و ۲۵۰ هزار شغل در روستاها

وعده قالیباف برای ايجاد يك ميليون و ۲۵۰ هزار شغل در روستاها

وعده قالیباف برای ايجاد يك ميليون و ۲۵۰ هزار شغل در روستاها