وصیتنامه شریعتی: اروپا را ببین اما وقتی که ایران را دیده باشی!

وصیتنامه شریعتی: اروپا را ببین اما وقتی که ایران را دیده باشی!
دکتر شریعتی در اواخر خرداد ماه سال ۱۳۵۶ زمانی که در انگلستان به سر می برد، در ۴۴ سالگی به دلیل حمله قلبی درگذشت، این در حالی بود که وی…

وصیتنامه شریعتی: اروپا را ببین اما وقتی که ایران را دیده باشی!