وزیر خارجه انگلیس: آماده حمله نظامی به سوریه هستیم

وزیر خارجه انگلیس: آماده حمله نظامی به سوریه هستیم

وزیر خارجه انگلیس: آماده حمله نظامی به سوریه هستیم