وزیر بهداشت: ۱۵ درصد جمعیت ایران تا ۲۰ سال آینده سالمند خواهند بود

وزیر بهداشت: ۱۵ درصد جمعیت ایران تا ۲۰ سال آینده سالمند خواهند بود

وزیر بهداشت: ۱۵ درصد جمعیت ایران تا ۲۰ سال آینده سالمند خواهند بود