وزیر بهداشت: بیش از 1700 تخت بیمارستانی در دولت یازدهم ساخته شده است

وزیر بهداشت: بیش از 1700 تخت بیمارستانی در دولت یازدهم ساخته شده است

وزیر بهداشت: بیش از 1700 تخت بیمارستانی در دولت یازدهم ساخته شده است