وزیر انرژی عربستان: با فریز تولید نفت ایران در سطح قبل از تحریم‌ها موافقیم

وزیر انرژی عربستان: با فریز تولید نفت ایران در سطح قبل از تحریم‌ها موافقیم

وزیر انرژی عربستان: با فریز تولید نفت ایران در سطح قبل از تحریم‌ها موافقیم