وزیر انرژی اسرائيل: نفوذ ایران در سوریه از برنامه هسته‌ای این کشور تهدیدآمیزتر است

وزیر انرژی اسرائيل: نفوذ ایران در سوریه از برنامه هسته‌ای این کشور تهدیدآمیزتر است

وزیر انرژی اسرائيل: نفوذ ایران در سوریه از برنامه هسته‌ای این کشور تهدیدآمیزتر است