وزیر اقتصاد: مقام معظم رهبری در ماجرای FATF به من اعتماد کردند

وزیر اقتصاد: مقام معظم رهبری در ماجرای FATF به من اعتماد کردند

وزیر اقتصاد: مقام معظم رهبری در ماجرای FATF به من اعتماد کردند