وزیر ارتباطات در پاسخ به سئوالی در مورد پارازیت: هر اقدامی که برای سلامتی مردم مضر است را توقف می کنیم

وزیر ارتباطات در پاسخ به سئوالی در مورد پارازیت: هر اقدامی که برای سلامتی مردم مضر است را توقف می کنیم

وزیر ارتباطات در پاسخ به سئوالی در مورد پارازیت: هر اقدامی که برای سلامتی مردم مضر است را توقف می کنیم