وزیرخارجه قطر امروز به انگلیس و فرانسه می‌رود

وزیرخارجه قطر امروز به انگلیس و فرانسه می‌رود

وزیرخارجه قطر امروز به انگلیس و فرانسه می‌رود