وزیران خارجه روسیه و فرانسه اوضاع سوریه و اوکراین را بررسی کردند

وزیران خارجه روسیه و فرانسه اوضاع سوریه و اوکراین را بررسی کردند

وزیران خارجه روسیه و فرانسه اوضاع سوریه و اوکراین را بررسی کردند