وزارت کشور گزینه شهرداری شیراز را تایید نکرد/ فرد دیگری معرفی می‌شود

وزارت کشور گزینه شهرداری شیراز را تایید نکرد/ فرد دیگری معرفی می‌شود

وزارت کشور گزینه شهرداری شیراز را تایید نکرد/ فرد دیگری معرفی می‌شود